O projektu

Projekt Živé břehy je zaměřen na monitoring, výzkum, ochranu a praktický management cílových druhů živočichů vázaných na břehy vod a hlavaté vrby. Jedná se o druhy zvláště chráněné: břehuli říční (Riparia riparia), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), morčáka velkého (Mergus merganser) a páchníka hnědého (Osmoderma barnabita). Tyto druhy jsou tzv. deštníkovými druhy, tzn. že při jejich praktické ochraně chráníme rovněž pestrá společenstva dalších ohrožených druhů. Hlavním cílem projektu je zlepšení poznání o těchto druzích, jejich výskytu a o jejich biotopech. Vhodně zvolený management biotopů na březích vod by měl vést ke zlepšení životních podmínek těchto druhů.

Projekt Živé břehy si rovněž klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o druzích vázaných na břehy vod a o biotopech, které tyto druhy potřebují ke svému životu. Do projektu jsou zapojeni odborníci z různých odvětví, např. ornitologové či entomologové, a projektový tým rovněž spolupracuje se státní správou a aktivně zapojuje i veřejnost na obou stranách projektového území.

Projektové území: činnost projektu probíhá v Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a na západním Slovensku (Trnavský a Trenčianský kraj).

Projekt je financován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 a ze státního rozpočtu České Republiky. Doba trvání projektu: od 1.2.2018 do 31.1.2020.

Partneři projektu

Vedoucí partner:  Krok Kyjov, z.ú.

Hlavní přeshraniční partner: Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Další partneři: Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Výchozí situace a realizace projektu

Vodní toky propojují krajinu a říční ekosystémy přivádí do krajiny život. Vlivem meliorací vodních toků a intenzifikací hospodaření se postupně vytrácí přírodní bohatost a všestranná funkce vody v krajině. Ztráta rozmanitosti vodních toků vedla k úbytku biotopů, které se kdysi běžně vyskytovaly na jejich březích. To v důsledku znamená i ohrožení populací chráněných druhů vázaných na břehy vod.

Břehule říční (Riparia riparia) představuje trvale ubývající druh na území ČR, který je vázán na písčité nebo hlinitopísčité břehy, které dříve v neregulovaných vodních tocích vznikaly přirozeně vlivem osypu břehů.

Ledňáček říční (Alcedo atthis) je zase druhem vázaným na čisté průhledné vody a místy je jeho výskyt při vodním toku rovněž limitován přítomností hlinitých stěn.

V rámci projektu budou upravovány hnízdní stěny v okresech Hodonín, Břeclav a Znojmo. Úpravy budou spočívat v odkopání sesunutých stěn tak, aby byly vhodné pro zahnízdění. V případě nutnosti budou odstraněny náletové rostliny. Takové úpravy vytvářejí příhodné podmínky kromě břehule a ledňáčka i pro další druhy ptáků (např. pro vlhu pestrou).

Morčák velký (Mergus merganser) je druhem, který u nás pravidelně zimuje a v posledních letech začíná pomalu i hnízdit. Je však vázán na přítomnost velkých dutin ve starých stromech, kterých je značný nedostatek.

Páchník hnědý (Osmoderma barnabita) je vzácný brouk vázaný na dutiny živých stromů. Ideální podmínky pro něj skýtají tzv. hlavaté vrby. Jejich obhospodařování bylo ještě nedávno součástí běžného života u potoka snad u každé vesnice. V současnosti z „vrboven“ a linií hlavatých vrb přetrvávají jen zbytky, které jsou často v žalostném stavu a je nutné je ořezat. Přežívající populace páchníka jsou proto izolované a bez aktivní pomoci odsouzené k zániku.

Projekt bude zaměřen na ochranu starých významných stromů v říční krajině, jako jsou např. hlavaté vrby, a v odůvodněných případech také na praktickou podporu hnízdění morčáka velkého vyvěšováním hnízdních budek. Na základě inventarizace hlavatých vrb a zhodnocení jejich stavu budou vytipovány prioritní vrby, u kterých bude Krok Kyjov, z.ú. provádět ořez dle společné metodiky. V rozsáhlejších vrbovnách bude také upravováno okolí vrb zejména sečením. Budou uspořádány i kurzy zpracování vrbového proutí na výrobu košů, příp. dalších proutěných výrobků.

Dále budou organizovány terénní exkurze do zvláště chráněných území s ukázkou významných druhů organismů a péčí o tyto území pro zaměstnance a klienty Krok a dobrovolníky z řad veřejnosti. Cílem exkurzí bude osvěta o důležitosti péče o biologicky významné části přírody.

Součástí projektu bude i propagační informační kampaň zaměřená na zvýšení povědomí o této problematice a zapojení veřejnosti do mapování hlavatých vrb.

Výše podpory

Výše příspěvku z ERDF:    179 379,24 €

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR:     10 551,72 €

Číslo projektu: 304021D168

Top