Monitoring hlavatých vrb

V rámci projektu monitorujeme hlavaté vrby na území jižní Moravy, v Jihomoravském a Zlínském kraji, a na území západního Slovenska, v Trenčianském a Trnavském kraji. Cílem monitorování je zjistit výskyt a stav hlavatých vrb v těchto oblastech. Nabyté informace jsou důležitým vodítkem při rozhodování o péči na konkrétních lowkalitách, protože ukazují, kde je stav vrb vyhovující a kde je naopak potřeba přistoupit k zásahu, k ořezání vrb. V místech, kde je hlavatých vrb málo je navíc vhodné přistoupi k výsadbě vrb mladých. Pravidelné ořezávání vrb ale i jejich dosadba jsou nezbytné k udržení dobrého stavu stanovišť do budoucna a ke zlepšení podmínek pro druhy vázané na staré stromy, např. pro dutinového specialistu páchníka hnědého.

V rámci monitorování vrb vznikla přehledná mapa hlavatých vrb a vrboven, která je volně přístupná ZDE.

Proběhla rovněž informační kampaň „Na hlavu“, jejímž cílem bylo informovat veřejnost o problematice úbytku vrb a vhodnosti pollardingu, tj. ořezávání na hlavu, jako způsobu péče o hlavaté vrby a staré stromy obecně. Webové stránky kampaně Na hlavu jsou ZDE.

Ořezávání vrb

Během projektu jsme za pomoci dobrovolníků ořezávali hlavaté vrby. Ořezali jsme vrby u Lednice, Úval, Přísnotic, Nejdku, Rohatce, Podivína, Petrova, Vojkovic a Opatovic. Na slovenském projektovém území jsme realizovali společný řez vrb v obcích Rohov a Rybky a na Sĺňave u města Piešťany.

Celkem bylo ořezáno 1074 stromů. V České republice se jednalo o 571 stromů, na Slovensku pak o 503 stromů. Přednostně byly vybírány stromy mohutné, kde dlouhodobě ořez neprobíhal a hrozil tedy jejich rozpad nebo stromy na lokalitách s výskytem páchníka hnědého. Počet ořezaných hlav byl tedy řádově vyšší, jednalo se o  914 hlav v ČR, respektive  843 hlav v SR.

Experimentální výzkumná plocha

V rámci projektu byly zakoupeny pozemky o rozloze 3,5 ha v katastrálním území obcí Dubňany a Hovorany. Pozemky slouží k vytvoření experimentální plochy k dlouhodobému ekologickému výzkumu. Na vykoupených plochách proběhl iniciační management,  odstranění akátů a příprava na vyznačení hranice pozemku, odstranění geograficky nepůvodních dřevin (javor jasanolistý), sečení ruderalizovaných ploch, likvidace biomasy, sečení rákosin, odstranění náletu, ořez vybraných vrb a topolů „na hlavu“ a zalesnění části lesního pozemku duby a vrbami. Na realizaci iniciačního managementu se podílela Česká společnost ornitologická, která v blízkosti ploch vlastní dalších 9 ha porostů. Experimentální plocha poslouží k výzkumu schopnosti obrážení vrb, tvorby dutin a ke sledování sukcese společenstev hmyzu na hlavatých vrbách.

Experimentální výzkumná plocha u Dubňan.

Vytváření říčních stěn

Přirozenými hnízdišti břehule říční (Riparia riparia) jsou strmé říční břehy obnovované povodněmi. Ve stěnách břehů si břehule vyhrabávají hnízdní nory. Takových stěn je ale v současnosti nedostatek zejména kvůli regulaci řek. V rámci projektu jsme proto vytvořili i hnízdní příležitosti pro břehule.

Na české straně byly za pomoci dobrovolníků upraveny hnízdní stěny v těchto katastrálních územích: Milotice u Kyjova, Vlkoš u Kyjova, Pánov u Hodonína, Podivín, Němčice u Ivančic a Mělčany. Na úpravy rozsáhlejších a obtížně přístupných hnízdních stěn byly práce realizovány pomocí velkého bagru. Jednalo se o devět stěn v k. ú. Pouzdřany (tři stěny), Mikulov, Hustopeče u Brna, Čučice, Ořechov a Kostelec u Kyjova.
Před hnízdní sezónou v roce 2019 bylo upravených 13 stěn, z nichž 11 bylo obsazených. Hnízdilo tu dohromady min 951 hnízdních párů břehule říční a min. 151 hnízdních párů vlhy pestré. Jedná se o podstatnou část jihomoravské populace těchto druhů.

Vytváření stěny pro hnízdění břehule říční. Čučice, jižní Morava.

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Jihomoravská pobočka ČSO je dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. Sdružení má několik významných směrů činnosti, vydávání pobočkového časopisu Crex, účast ve správních řízeních, týkajících se ochrany ptáků či jejich biotopů, která jsou vedena podle zákona o ochraně přírody a krajiny, pořádání exkurzí pro členy pobočky i pro širokou veřejnost. V rámci projektu Živé břehy se členové sdružení pod vedením Gašpara Čamlíka věnují činnostem, které mají za cíl podpořit ohrožené druhy ptáků vázané na říční stanoviště. Mezi tyto činnosti patří především vytváření hnízdních stěn pro břehuli říční, odstraňování náletu kolem vodních toků nebo instalace budek pro morčáka velkého. Více o JMP ČSO ZDE.

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., je veřejná výzkumná instituce, založená v roce 2006 Akademií věd České republiky. Sdružuje pět původně samostatných vědeckých pracovišť (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie). Do projektu Živé břehy se aktivně zapojila Laboratoř ekologie lesa pod vedením Mgr. Lukáše Čížka Ph.D. z Entomologického ústavu. Laboratoř se dlouhodobě věnuje problematice ochrany biodiverzity vázané na lesní stanoviště. Hlavním cílem výzkumu laboratoře vždy byli saproxyličtí brouci (tj. brouci vázaní na mrtvé dřevo a staré stromy), ale dnes už se členové laboratoře věnují i dalším skupinám hmyzu (např. denním a nočním motýlům, včelám a vosám, či koprofilním broukům). Více o aktivitách Biologického centra ZDE.

Slovenská ornitologická spoločnosť / Birdlife Slovensko

SOS / Birdlife Slovensko je občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je ochrana a výskum prírody, najmä voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Zastupujeme našu krajinu v medzinárodnej organizáciách BirdLife International, Euring, Association of Europaen Rarities Comittees. Pri napĺňaní poslania sa spoločnosť venuje predovšetkým ochrane druhov, biotopov a území, ochranárskemu výskumu, environmentálnej politike, environmentálnej výchove, práci s deťmi a mládežou, vydavateľskej činnosti, organizuje semináre a konferencie. Vydávame odborný časopis Tichodroma, a vedecko-populárny časopis Vtáky. Projekty SOS/Birdlife sú zamerané na ochranu druhov, biotopov, území a na spoluprácu s ľuďmi. Našimi členmi sú ľudia rôznych profesií a veku, ktorých spája láska k prírode a vtáctvu. Pri ochrane vtáctva sa uplatnia odborníci, profesionálni ornitológovia, laici a milovníci prírody, podporujúci ochranu vtáctva finančne alebo zapájaním sa do aktivít SOS/BirdLife Slovensko. Zapojte sa aj vy do sčítania vtákov, praktickej ochrany, podporte legislatívne zmeny, ktoré požaduje SOS/BirdLife Slovensko alebo prispejte k šíreniu myšlienok ochrany vtáctva. Viac TU.

KROK Kyjov, z.ú.

Krok Kyjov, z.ú. je právnická osoba se sídlem v Kyjově a s působností na území celé České republiky. Organizace Krok vznikla dne 11. 12. 1998 jako občanské sdružení, od ledna 2014 se podle nového občanského zákoníku Krok stal spolkem a od 4. února 2016 zapsaným ústavem. Hlavní aktivitou Kroku je organizace terapeutické komunity, která pod vedením Milana Čamlíka již 20 let úspěšně léčí lidi se závislostmi na drogách, alkoholu, herních automatech, online hrách a dalších. Kromě toho se od roku 2014 Krok snaží být spojovacím mostem i centrem pro dobrovolnictví mezi ostatními komunitami a občany Kyjova a okolí. V neposlední řadě pak Krok pomocí občanské a rodinné poradny pomáhá a podporuje při řešení a zvládání náročných životních situací, jakými mohou být vztahy a komunikace v rodině, úprava péče k nezletilým dětem, rozvody a rozchody rodičů, dluhy, sousedské vztahy, pracovní vztahy, majetek, dědictví a podobně. Více o Kroku se dozvíte ZDE.

Top